เอกสาร
1. การเปรียบเทียบเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง 
       The comparison of travel websites of 5 province in central Northeastern 
DOWNLOAD
2. การวิเคราะห์คำร้องเรียนทางเว็บไซต์ของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับ 3-5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร
     An Analysis of online complaint by 3 – 5 star hotel guests in Bangkok
DOWNLOAD