football
teat60
hny

 

 

               >>กิจกรรมทั้งหมด<<


 

เอกสาร
แบบสรุปโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560 DOWNLOAD
แบบรายงานการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฝึกงาน DOWNLOAD
ปฏิทินปฎิบัติงาน 2560 DOWNLOAD
powerpoint การประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐานใหม่

DOWNLOAD 

แนวทางการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน DOWNLOAD
ส่วนที่ 2มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา 2560 DOWNLOAD
ปกวิจัยในชั้นเรียน  DOWNLOAD